Formy pomocy

Wsparcie z pomocy społecznej może być udzielane w formie pieniężnej oraz niepieniężnej.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 7. Specjalny zasiłek celowy,
 8. Zasiłek celowy na zasadach zwrotu;

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 1. Usługi opiekuńcze,
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 3. Praca socjalna,
 4. Poradnictwo specjalistyczne,
 5. Bilet kredytowany,
 6. Odzież,
 7. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 8. Sprawienie pogrzebu,
 9. Gorący posiłek,
 10. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
 11. Zapewnienie schronienia i specjalistycznego poradnictwa ofiarom przemocy;