Poradnictwo prawne

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Urzędu Gminy (Rynek 1)

Porady udzielane będą od poniedziałku do piątku

w godzinach 15.00-19.00 w pokoju nr 0.16,

oraz od 11.00 do 19.00 w dniach: 4.04, 18.04, 2.05, 9.05, 20.06, 22.08, 7.11, 5.12, 12.12.

tel. 12 283 07 11.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która:

– nie ukończyła 26 lat,

– której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w tym przypadku warunkiem udzielenia pomocy społecznej będzie przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci – interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, wydania biletu kredytowego, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez jednostkę pomocy społecznej udzielającą świadczenia,

– ukończyła 65 lat,

– posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

– uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

– w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

– jest w ciąży.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Bezpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Dodatkowe informacje na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.