Profilaktyka przemocy domowej

Mamy przyjemność poinformować, iż nasz Ośrodek po raz drugi został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2016” na szczeblu gminnym.
Wniosek konkursowy złożony przez Ośrodek został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Dlatego też od września br. będzie możliwe przeprowadzenie cyklu działań profilaktycznych wśród młodzieży i dorosłych, takich jak: spotkania ze społecznością lokalną, sporządzenie diagnozy tzw. „grup ryzyka”, zajęcia w szkołach oraz konferencja podsumowująca. Powyższe działania skierowane będą do ogółu społeczności lokalnej oraz służb pomocowych. Ich celem będzie między innymi promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

Możesz także zobaczyć...